TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Uwaga: W związku z naszą decyzją o rozwiązaniu (likwidacją) Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 7.07.23 roku wszystkie poniższe strony internetowe mają charakter wyłącznie archiwalny.

Zob.: Klub Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu - http://grodnowilno.pl/klub-przyjaciol-grodna-i-wilna-we-wroclawiu

Statut uchwalony przez IV Zjazd Delegatów TPGiW – 5.10.1996. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 18.12.2001. Rejestr Stowarzyszeń Rej. A St 105/98 Sąd Wojewódzki Sekcja Rejestrowa Wrocław. Data dokonania ostatniego wpisu – 20.11.2013. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy KRS. Sygnatura akt – WR.VI NS-REJ.KRS/26034/13/17.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – Zarząd Oddziału.

Sposób reprezentacji podmiotu – Oddział reprezentują: Prezes bądź Wiceprezes i Sekretarz, a w sprawach finansowych dodatkowo Skarbnik. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważnieni są: Prezes i Skarbnik Oddziału po uprzednich uchwałach Zarządu Oddziału. Do wypłaty środków finansowych Oddziału wymagane są podpisy Prezesa, Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Oddziału.

Członkowie Zarzadu:
Prezes – Marian Pacholak
tel. kom.: 500-640-489,
e-mail: mmpacholak@gmail.com

Wiceprezes – Tadeusz Czerniewski
Sekretarz – Wanda Liżewska
Skarbnik – Lucyna Makuła

Podstawowym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz Polaków ze Wschodu i polskości na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności na Grodzieńszczyznie i Wileńszczyznie.