TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

1. Stowarzyszenie – jednostka terenowa z osobowościa prawną
2. plac T. Kościuszki 10 (Klub Muzyki i Literatury), 50-028 Wrocław
3. REGON: 931921311, NIP: 897-15-84-930
4. Numer KRS: 0000072580
5. Konto: 82-1020-5242-0000-2102-0144-82-16 PKO Bank Polski S.A. Wrocław

Statut uchwalony przez IV Zjazd Delegatów TPGiW – 5.10.1996. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 18.12.2001. Rejestr Stowarzyszeń Rej. A St 105/98 Sąd Wojewódzki Sekcja Rejestrowa Wrocław. Data dokonania ostatniego wpisu – 20.11.2013. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy KRS. Sygnatura akt – WR.VI NS-REJ.KRS/26034/13/17.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – Zarząd Oddziału.

Sposób reprezentacji podmiotu – Oddział reprezentują: Prezes bądź Wiceprezes i Sekretarz, a w sprawach finansowych dodatkowo Skarbnik. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważnieni są: Prezes i Skarbnik Oddziału po uprzednich uchwałach Zarządu Oddziału. Do wypłaty środków finansowych Oddziału wymagane są podpisy Prezesa, Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Oddziału.

Członkowie reprezentacji:
Prezes – Marian Pacholak
tel. kom.: 500-640-489,
e-mail: mmpacholak@gmail.com

Wiceprezes – Tadeusz Czerniewski
Sekretarz – Wanda Liżewska
Skarbnik – Lucyna Makuła

Komisja Rewizyjna:
Marian Poźniak
Teresa Staniszewska Dopierała

Podstawowym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz Polaków ze Wschodu i polskości na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności na Grodzieńszczyznie i Wileńszczyznie.