Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2019 rok

               PROGRAM OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
                                W DNIU 14 MARCA 2019 R.

                                      (za rok 2018)

 1. Otwarcie zebrania:
  - w pierwszym terminie o godz. 16.00,
  - w drugim terminie o godz. 16.30.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 5. Oświadczenie komisji skrutacyjnej o prawomocności zebrania.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2018.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wybór uzupełniający skarbnika
  10.1. Zgłaszanie kandydatów
  10.2. Głosowanie
  10.3. Ogłoszenie wyników.
 11. Przedstawienie uchwał i wniosków przez komisję.
 12. Przyjęcie uchwały.
 13. Zakończenie obrad.

 

Ad. 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2018.


Ad. 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2018
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski KRS: 0000072580
Wrocław, 11.03.2019 r. - Dokument

Ad. 12. Przyjęcie uchwały.

Wileński Jarmark Kaziukowy
http://poznajwilno.pl/miasto/swieta-i-zwyczaje/wiosna/wilenski-jarmark-kaziukowy/