Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPGiW za 2021

Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2021 rok

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPGiW za 2021 rok

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac gen. T. Kościuszki 10
21 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
Uwaga: tym razem będzie to wyjatkowo trzeci czwartek miesiąca.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddział we Wrocławiu

Program obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Grodna
i Wilna Oddział we Wrocławiu w dniu 21 kwietnia (czwartek) 2022 roku, godz. 16.00

Klub Muzyki i Literatury
pl. gen. T. Kościuszki 10

Pierwszy termin godz. 16.00. Drugi termin godz. 16.15

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Towarzystwa.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 5. Wybór Komisji Roboczej.
 6. Oświadczenie komisji mandatowo–skrutacyjnej o prawomocności Walnego Zebrania.
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności:
  a) Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2021,
  b) Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) sprawozdania Zarządu Oddziału,
b) absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 11. Wybory nowych władz Oddziału:
a) Prezesa Zarządu,
b) Zarządu,
c) Komisji Rewizyjnej.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Przedstawienie przez Komisję Roboczą wniosków i uchwał.

14. Przyjęcie uchwał i programu działania.

15. Wystąpienie prezesa.

16. Zamknięcie obrad.

Ad. 7a. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2021.


Ad. 7b. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2021
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski KRS: 0000072580
Wrocław, 10.03.2022 r. Dokument

 

 


 

Ad. 10. Przyjęcie uchwały.

 

Wszystkim W. Sz. Członkom Zarząd TPGiW najserdeczniej dziękuje za dotychczasową pracę na rzecz Towarzystwa
i zaprasza na spotkanie w bardziej już zdrowej i oczekiwanej przez nas wszystkich nie tylko w Europie atmosferze.

Równie serdecznie dziękujemy P.T. Ofiarodawcom za przekazane nam 1% podatku
– co znacznie wzbogaciło nasze dość skromne środki finansowe
przeznaczone na statutową działalność Towarzystwa.