Sprawozdanie likwidatora TPGiW – Oddział Wrocławski

Nadzwyczajne Walne Zebranie TPGiW Oddział Wrocławski
Sprawozdanie likwidatora

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu

pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.
15 czerwca (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00
 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddział Wrocławski (w likwidacji) w dniu 15 czerwca 2023 roku.

 

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
Oddziału Wrocławskiego (w likwidacji):

a) w pierwszym terminie o godz. 16.00;
b) w drugim terminie o godz. 16.30.

II. Podpisanie listy obecności.

III. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

IV. Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania.

V. Wybór komisji skrutacyjnej (mandatowej, uchwał i wniosków).

VI. Oświadczenie komisji skrutacyjnej o prawomocności zebrania.

VII. Sprawozdanie likwidatora TPGiW Oddział Wrocławski:


a) zgłoszenie informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia (KRS 0000072580);
odpowiedź sądu i zmiany wpisu z dnia 29 marca 2023 roku (sygn.. sprawy: 9477/23/108);

b) zamknięcie rachunku bankowego stowarzyszenia; konto: 82-1020-5242-0000-2102-0144-82-16 PKO Bank Polski S.A.
Wrocław w dniu 9 maja 2023 (brak majątku stałego); przekazanie majątku pozostałego po likwidacji wybranemu podmiotowi
oraz zabezpieczenie miejsca dla dokumentów, które wymagają przechowywania.

c) podanie do publicznej wiadomości informacji o likwidacji stowarzyszenia na portalu www.ngo.pl i adresie internetowym Towarzystwa;

d) omówienie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji (sprawozdanie to składa się z tych samych
elementów, co sprawozdanie finansowe sporządzane na zakończenie roku obrotowego; obejmuje okres od ostatniego sprawozdania
finansowego do dnia poprzedzającego podjęcie uchwały o likwidacji); podpis elektroniczny przez profil zaufany przez ePUAP
oraz (papierowy) członków Zarządu

e) sprawozdanie likwidatora z likwidacji na dzień zamknięcia likwidacji (obraz majątku rozwiązującego się
stowarzyszenia); w tym "Sprawozdanie finansowe za okres od 09.02.2023 do 31.05.2023 roku"; podpis elektroniczny
likwidatora przez profil zaufany przez ePUAP

VIII. Sprawozdanie komisji rewizyjnej: protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków podpisany
przez przewodniczącego (likwidatora) i protokolanta (sekretarza) zebrania.

Uchwały TPGiW 1_4

IX. Zakończenie zebrania: wystąpienie prezesa, podziękowania i kalendarium dalszych prac.

Dokumenty po zebraniu na dzień zakończenia likwidacji:

1. lista obecności (imię, nazwisko, podpis);
2. sprawozdanie likwidatora z likwidacji;
3. sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji;
4. potwierdzenie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o otwarciu likwidacji (podpisane przez likwidatora);
5. uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji
(podpisana przez przewodniczącego i protokolanta);
6. protokół z zebrania (podpisany przez przewodniczącego i protokolanta (sekretarza) zebrania);
7. oświadczenie, że podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad odbyło się zgodnie z wymogami Statutu Stowarzyszenia
(podpisana przez przewodniczącego i protokolanta);
8. uchwały:
Uchwała nr 1/2023 – zatwierdzająca „Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski
na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji”;
Uchwała nr 2/2023 – zatwierdzająca wniosek o przekazanie dokumentacji Towarzystwa do Archiwum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu;
Uchwała nr 3 – zatwierdzająca „Sprawozdanie finansowe TPGiW Oddział Wrocławski na dzień zakończenia likwidacji”;
Uchwała nr 4 – zatwierdzająca „Sprawozdanie likwidatora TPGiW Oddział Wrocławski na dzień zakończenia likwidacji”.

Wykaz dokumentów do sądu:

1. Wypełniony Formularz KRS X2

2. Załącznik – Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności

3. Załącznik – Uchwała WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA PROCESU LIKWIDACJI (nr 3/2023)
I PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI (nr 4/2023)

4. Załącznik – SPRAWOZDANIE LIKWIDATORA WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
I POTWIERDZENIEM ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O OTWARCIU LIKWIDACJI

5. Oświadczenie, że podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad odbyło się zgodnie z wymogami Statutu Stowarzyszenia
(podpisana przez przewodniczącego i protokolanta)

Nasze ostatnie wspólne zdjęcie przed rozwiązaniem Towarzystwa - 15 czerwca 2023 roku - w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu