PROGRAM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA

PROGRAM  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZEBRANIA
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  GRODNA  I  WILNA ODDZIAŁU  WROCŁAWSKIEGO

(I. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU I SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
II. PROPOZYCJA WNIOSKU ROZWIĄZANIA ODDZIAŁU)

W  DNIU  9  LUTEGO  2023  ROKU

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.
9 lutego (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00

Prosimy o możliwie - liczne - przybycie.

Część I.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału Wrocławskiego:

a) w pierwszym terminie o godz. 16.00;
b) w drugim terminie o godz. 16.30.

2. Przywitanie zebranych i uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Towarzystwa.

3. Podpisanie listy obecności.

4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania.

6. Wybór komisji skrutacyjnej (mandatowej, uchwał i wniosków).

7. Oświadczenie komisji skrutacyjnej o prawomocności zebrania.

8. Sprawozdanie Zarządu TPGiW z działalności:

a) Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022;
b) Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Sprawozdania finansowego Zarządu.

Część II.

1. Prezentacja wniosku Zarządu w sprawie rozwiązania Oddziału Wrocławskiego.

2. Dyskusja nad wnioskiem Zarządu TPGiW.

3. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia (głosowanie nad Uchwałą Nr 1).

4. Pojęcie decyzji o wyborze likwidatora stowarzyszenia (Uchwała Nr 2).

5. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji (Uchwałą Nr 3).

6. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków (protokół zebrania).

7. Wystąpienie prezesa (podziękowania i kalendarium dalszych prac).

8. Zakończenie zebrania.

 

Ad. I 4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Ad. I 8a. Sprawozdanie z pracy Zarządu TPGiW za 2022 rok

Tekst Sprawozdania z pracy Zarządu TPGiW za 2022 r. jest też - tutaj
 

Ad. I 8b. SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31.12.2022
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski KRS: 0000072580
Wrocław, 7.02.2023 r. – Dokument


Tekst Sprawozdania finansowego TPGiW za 2022 r. jest też - tutaj
 

Ad I 11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Sprawozdania Finansowego Zarządu.

Część II Spotkania.
Ad. II 3. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia (głosowanie nad Uchwałą Nr 1).

Ad. II 4. Pojęcie decyzji o wyborze likwidatora stowarzyszenia (Uchwała Nr 2).

Ad. II 5. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji (Uchwałą Nr 3).

Ad. II 6. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków (protokół zebrania).

Lista obecności członków TPGiW