Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2019 rok

Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2019 rok

PROGRAM OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
                                W DNIU 12 MARCA 2020 R.

 1. Otwarcie zebrania:
  - w pierwszym terminie o godz. 16.00,
  - w drugim terminie o godz. 16.30.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 5. Oświadczenie komisji skrutacyjnej o prawomocności zebrania.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2019.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Przedstawienie uchwał i wniosków przez komisję.
 11. Przyjęcie uchwały.
 12. Zakończenie obrad.
   

Zob. też:

http://poznajwilno.pl/miasto/o-wilnie/kategoria-wilno-dzis/starowka-wilenska/
http://poznajwilno.pl/miasto/galeria/